Onroerendezaakbelasting

Algemeen

In de Gemeentewet is bepaald dat gemeenten onroerende-zaakbelasting (OZB) mogen heffen. Er zijn drie groepen belastingplichtigen die een aanslag OZB ontvangen: eigenaren van woningen, eigenaren van niet-woningen en gebruikers van niet-woningen. Huurders van woningen betalen dus geen OZB.

Alle gemeenten in Nederland heffen OZB. De OZB is van alle belastingen die de gemeente int, de belangrijkste inkomstenbron. De opbrengsten van deze belasting gaan naar de algemene middelen van de gemeente. Dit betekent dat de gemeente  geen direct aanwijsbare tegenprestatie hoeft te leveren.  De gemeenteraad bepaalt zelf waaraan de gemeente dat geld besteedt. 

Tarieven 2024

De gemeenteraad stelt de hoogte van de gemeentelijke belastingen jaarlijks vast. De hoogte is per gemeente verschillend. Het tarief voor de OZB is een percentage van de waarde van uw woning (de zogenaamde WOZ-waarde).

Eigenaren van woningen 0,105%

Kwijtschelding

Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u uw gemeente vragen om kwijtschelding. De gemeente bepaalt van welke belastingen kwijtschelding mogelijk is. Of u daadwerkelijk voor kwijtschelding in aanmerking komt, beoordeelt de gemeente. Hiervoor kijkt de gemeente naar uw vermogen en inkomen en de uitgaven die u moet doen.

Meer informatie over kwijtschelding vindt u op de website van de gemeente.